دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- افتخارات دانشکده
افتخارات دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
  • انتخاب جناب آقای دکترسید محمد تقی فاطمی قمی به عنوان عضو هیات علمی نمونه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری کشور در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ 
  • انتخاب جناب آقای دکترسید محمد تقی فاطمی قمی لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه ی بسیجی کشور
  • انتخاب آقایان دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۴ از طرف ISC
  • انتخاب آقایان دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۵ از طرف ISC
  • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا درسال ۱۳۹۶ از طرف ISC
  • انتخاب جناب آقای دکتر محمد تقی فاطمی قمی به عنوان استاد برجسته مهندسی صنایع  فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۶
  • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۷ از طرف ISC
  • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۸ از طرف ISC
  • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی و دکتر محمد تقی فاطمی قمی  به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۹ از طرف ISC
  • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی و دکتر محمد تقی فاطمی قمی  به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۴۰۰ از طرف ISC 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.830.1137.fa
برگشت به اصل مطلب