دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- آشنایی با مدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین
آشنایی با مدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.4900.11045.fa
برگشت به اصل مطلب