دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- گرایش مدیریت پروژه
گرایش مدیریت پروژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
aیکی از حوزه‌های توانمندی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، حوزه مدیریت پروژه است. دانشکده از دیرباز در زمینه آموزش مواد درسی مرتبط با این حوزه فعالیت داشته و در چند سال اخیر گرایشی نیز با عنوان مدیریت پروژه به گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اضافه شده است. طراحی سرفصل دروس و برنامه‌ریزی زمینه‌های تحقیقاتی در حوزه مدیریت پروژه با مدنظر قرار دادن روندها و آینده مدیریت پروژه، چرخه موضوعات تحقیقاتی مدیریت پروژه، نتایج تحلیل ذی‌نفعان دانشکده در این حوزه و مسائل اساسی کشور انجام شده است. این حوزه یکی از حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی است که مخاطبان وسیعی در میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع و سایر رشته‌های فنی مهندسی و مدیریتی دارد. لذا دانشکده با توجه به استقبال مخاطبان و توانمندی‌های موجود اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی آزاد میان و بلندمدت مدیریت پروژه نیز نموده است.


سرفصل دروس برطبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات فناوری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.1839.1427.fa.html
برگشت به اصل مطلب