دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- گرایش مدلسازی سیستم‌های کلان اقتصادی و اجتماعی
گرایش مدلسازی سیستم های کلان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
انجام امور برنامه‌ریزی در دوائر مختلف برنامه‌ریزی.
طراحی و بررسی سیستمهای مختلف با درنظر گرفتن ابعاد مختلف آن و با توجه به نیازها، اولویتها و امکانات جامعه.سرفصل دروس برطبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات فناورینشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.1831.1421.fa.html
برگشت به اصل مطلب