دانشکده مهندسی صنایع- گرایش بهینه سازی سیستمها
گرایش بهینه سازی سیستمها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
کشف و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و سایر مؤسسات و سازمانها.
جستجوی ارتباط منطقی بین اجزای انواع سیستمهای تولیدی و غیرتولیدی.
برنامه‌ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازدهی از کارکرد سیستمها.
کنترل سیستمها جهت پی‌گیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی.
برنامه‌ریزی و شرکت در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی.
ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور.

سرفصل دروس برطبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات فناوری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.1830.1420.fa
برگشت به اصل مطلب