دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر ابوالقاسم نقاش
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3222
شماره تلفن: 64543222
آقای سعید روا

شماره داخلی: 3225
شماره تلفن: 64543225
آقای دکتر حسین شاهوردی
معاون آموزشی و دانشجویی
شماره داخلی: 3205
شماره تلفن: 64543205
آقای دکتر علیرضا جهانگیریان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 3223
شماره تلفن: 64543223
آقای دکتر علیرضا مددی

شماره داخلی: 5632
شماره تلفن: 64545632
آقای دکتر ابوالقاسم نقاش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3214
شماره تلفن: 64543214
خانم جمیله یعقوبی
کارشناس تحصیالت تکمیلی
شماره داخلی: 3245
شماره تلفن: 64543245
خانم مهندس ژاله عاشقی
کارشناس
شماره داخلی: 3228
شماره تلفن: 64543228
آقای عباس فرجی مهیاری
کارشناس
شماره داخلی: 3278
شماره تلفن: 64543278
خانم مهندس سرورسادات حسینی
کارشناس
شماره داخلی: 3237
شماره تلفن: 64543237
آقای دکتر حمیدرضا اویسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3215
شماره تلفن: 64543215
آقای سید یحیی حسینی
کارشناس امور اداری ومالی
شماره داخلی: 3209
شماره تلفن: 64543209
آقای دکتر مهدی سبزه پرور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3239
شماره تلفن: 64543239
خانم دکتر سحر نوری
معاون پژوهشی وتحصیالت تکمیلی
شماره داخلی: 3207
شماره تلفن: 64543207
آقای دکتر محمدعلی وزیری

شماره داخلی: 3235
شماره تلفن: 64543235
آقای دکتر ابوالقاسم مسگرپورطوسی

شماره داخلی: 3283
شماره تلفن: 64543283
آقای دکتر مهران تاج فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3211
شماره تلفن: 64543211
آقای دکتر امیر رضا قهرمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3201
شماره تلفن: 64543201
خانم پریچهره طیبی
کارشناس تحصیالت تکمیلی
شماره داخلی: 3218
شماره تلفن: 64543218
آقای دکتر محمد همایون صدر
مدیر گروه
شماره داخلی: 3204
شماره تلفن: 64543204
آقای مهندس سید حسن شفتی

شماره داخلی: 3219
شماره تلفن: 64543219
آقای دکتر مجید اسماعیلی فر

شماره داخلی: 5633
شماره تلفن: 64545633
خانم فهیمه خادم موسوی

شماره داخلی: 3222
شماره تلفن: 6454322
خانم مریم باقری
کارشناس
شماره داخلی: 3221
شماره تلفن: 6543221
آقای دکتر مسعود برومند
هیأت علمی
شماره داخلی: 3280
شماره تلفن: 64543280
آقای دکتر کامران رئیسی چرمکانی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3238
شماره تلفن: 64543238
آقای دکتر حسین خالقی

شماره داخلی: 3282
شماره تلفن: 64543282
خانم مهندس مریم اعتصامی
کارشناس
شماره داخلی: 5639
شماره تلفن: 64545639
آقای دکتر کامیار منصور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3216
شماره تلفن: 64543216
آقای مهندس شمس الدین ملکی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی هوافضا
شماره داخلی: 3243
شماره تلفن: 64543243
آقای دکتر صادق تابع جماعت
هیأت علمی
شماره داخلی: 3212
شماره تلفن: 64543212
آقای دکتر سیدمحمدحسین کریمیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3206
شماره تلفن: 64543206
آقای عزیزالله نوائی نوائی
کارشناس
شماره داخلی: 3226
شماره تلفن: 64543226
آقای دکتر حسین حسینی تودشکی
هیئت علمی
شماره داخلی: 3224
شماره تلفن: 64543224
آقای دکتر محمود مانی
هیئت علمی
شماره داخلی: 3284
شماره تلفن: 64543284
آقای دکتر حامد محمد کریمی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5993
شماره تلفن: 64545993
خانم دکتر جیران نفردستگردی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5636
شماره تلفن: 64545636

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها