دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر رضا صفابخش
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 64542700
خانم مریم سلیمانی
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
خانم راضیه رمضانی
کارشناس امور پژوهشی
شماره داخلی: 2735
شماره تلفن:
آقای سعید خرّم‌جاه
مسئول امور پشتیبانی دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
آقای دکتر امیر کلباسی
معاون آموزشی
شماره داخلی: 5114
شماره تلفن: 64545114
آقای دکتر حسین زینلی
هیات علمی-مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره داخلی: 2740
شماره تلفن: 64542740
آقای دکتر احمد نیک‌آبادی
هیأت علمی-مدیر گروه هوش مصنوعی و رایانش امن
شماره داخلی: 2749
شماره تلفن: 64542749
آقای دکتر بابک صادقیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2739
شماره تلفن: 64542739
آقای دکتر مسعود صبائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2713
شماره تلفن: 64542713
آقای دکتر مرتضی صاحب‌الزمانی
رئیس پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2720
شماره تلفن: 64542720
آقای دکتر مهران سلیمان‌فلاح
هیأت علمی
شماره داخلی: 2718
شماره تلفن: 64542718
آقای دکتر احسان ناظرفرد
معاون فرهنگی دانشجوئی دانشکده مهندسی کامپیوتر،هیأت علمی ،استاد مشاور دانشجویان المپیادی
شماره داخلی: 2707
شماره تلفن: 64542707
خانم دکتر مریم امیر‌مزلقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2704
شماره تلفن: 64542704
آقای دکتر امیر کلباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5114
شماره تلفن: 64545114
آقای دکتر حمیدرضا زرندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2702
شماره تلفن: 64542702
آقای دکتر محمد رحمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2741
شماره تلفن: 64542741
خانم دکتر مریم امیر‌مزلقانی
مسئول دانشجویان استعداد درخشان
شماره داخلی: 2704
شماره تلفن: 64542704
خانم دکتر سعیده ممتازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 64542737
شماره تلفن: 2737
آقای دکتر سیداحمد جوادی
هیات علمی
شماره داخلی: 5115
شماره تلفن: 64545115
آقای دکتر علیرضا باقری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2742
شماره تلفن: 64542742
آقای دکتر مهدی صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2715
شماره تلفن: 64542715
آقای دکتر رضا صفابخش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2728
شماره تلفن: 64542728
آقای دکتر محمود ممتازپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2721
شماره تلفن: 64542721
آقای دکتر سیاوش خرسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2706
شماره تلفن: 64542706
آقای دکتر بهادر بخشی سراسکانرود
هیأت علمی
شماره داخلی: 2723
شماره تلفن: 64542723
آقای دکتر احمد عبداله‌زاده بارفروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2733
شماره تلفن: 64542733
آقای دکتر محمدرضا رزازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2732
شماره تلفن: 64542732
آقای دکتر محمدمهدی عبادزاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2730
شماره تلفن: 64542730
آقای دکتر حامد فربه
هیأت علمی ،مدیر گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های کامپیوتری
شماره داخلی: 2729
شماره تلفن: 64542729
آقای دکتر حمیدرضا شهریاری
معاون تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی: 2716
شماره تلفن: 64542716
آقای دکتر محمد‌کاظم اکبری فتیدهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 64542736
آقای دکتر مهدی راستی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2701
شماره تلفن: 64542701
آقای دکتر مصطفی حقیر‌چهرقانی
هیأت علمی ،مدیر گروه نرم افزار
شماره داخلی: 2750
شماره تلفن: 64542750
آقای عباس قاسمی
تکنسین
شماره داخلی: 2725
شماره تلفن: 64542725
خانم مریم سلیمانی
کارشناس
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
خانم هانیه سبزعلی
کارشناس
شماره داخلی: 2703
شماره تلفن: 64542703
خانم مهندس آناهیتا محمد حسنی

شماره داخلی: 2705
شماره تلفن: 64542705
آقای احمدعلی خلیلی خو

شماره داخلی: 2710
شماره تلفن: 64542710
آقای مهندس مهدی قلی پور
کارشناس امور پشتیبانی
شماره داخلی: 2735
شماره تلفن: 64542735
آقای مهندس وحید پویا
کارشناس آموزشی
شماره داخلی: 2714
شماره تلفن: 64542714
خانم مهندس بهار قیطرانیه
کارشناس
شماره داخلی: 2719
شماره تلفن: 64542719
آقای دکتر حامد فربه
هیات علمی
شماره داخلی: 2729
شماره تلفن: 64542729
آقای دکتر احمد عبداله‌زاده بارفروش
هیات علمی
شماره داخلی: 2733
شماره تلفن: 64542733
خانم عذری محمدعلیپور
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 2738
شماره تلفن: 64542738

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها