دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سیدجمشید موسوی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 66400243
آقای دکتر پوریا حاجی کریمی
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 3001
شماره تلفن: 64543001
آقای دکتر میقات حبیبیان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 3042
شماره تلفن: 64543042
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن: 64543080
آقای دکتر سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3028
شماره تلفن: 64543028
آقای دکتر امیر رضا زراتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3002
شماره تلفن: 64543002
آقای دکتر محسن تهرانی زاده حقیقی فرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3030
شماره تلفن: 64543030
آقای دکتر وحید لطفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3017
شماره تلفن: 64543017
آقای دکتر محمدمهدی علی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3034
شماره تلفن: 64543034
آقای دکتر علی خدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3026
شماره تلفن: 64543026
آقای مهندس شاپور طاحونی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3035
شماره تلفن: 64543035
آقای دکتر محمدحسن سبط
هیأت علمی
شماره داخلی: 3006
شماره تلفن: 64543006
آقای دکتر بهروز بهنام
هیأت علمی
شماره داخلی: 3005
شماره تلفن: 64543005
آقای دکتر مرتضی کلاهدوزان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3023
شماره تلفن: 64543023
خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس
شماره داخلی: 3053
شماره تلفن: 64543053
آقای دکتر سیدمحمود مصباح نمینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3012
شماره تلفن: 64543012
آقای دکتر وحید شاه حسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3058
شماره تلفن: 64543058
خانم فاطمه عبدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3050
شماره تلفن: 64543050
خانم زهره اسدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3038
شماره تلفن: 64543038
آقای دکتر امیر گل رو
هیأت علمی
شماره داخلی: 3048
شماره تلفن: 64543048
آقای دکتر سیامک ایپکچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3007
شماره تلفن: 64543007
آقای دکتر میقات حبیبیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3042
شماره تلفن: 64543042
خانم مریم بادپر
کارشناس
شماره داخلی: 64543053
شماره تلفن: 64543053
آقای مهندس داوود اکبری مهر
کارشناس
شماره داخلی: 3052
شماره تلفن: 64543052
آقای دکتر تورج تقی خانی
هیات علمی
شماره داخلی: 3016
شماره تلفن: 64543016
خانم مهندس زهره عبدالعلی
کارشناس
شماره داخلی: 3037
شماره تلفن: 64543037
آقای وحید عبدی
کارشناس
شماره داخلی: 3072
شماره تلفن: 64543072
خانم فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس
شماره داخلی: 3075
شماره تلفن: 64543075
آقای دکتر احمد طاهرشمسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3013
شماره تلفن:
آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس
شماره داخلی: 3070
شماره تلفن: 64543070
آقای قنبری
خدمات
شماره داخلی: 3066
شماره تلفن: 64543066
آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3027
شماره تلفن: 64543027
آقای احمد رضی
کارپرداز
شماره داخلی: 3060
شماره تلفن: 64543060
آقای دکتر عباس سروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3009
شماره تلفن:
آقای حسن فشی

شماره داخلی: 3081
شماره تلفن: 64543081
آقای دکتر تقی عبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3031
شماره تلفن: 64543031
آقای دکتر احمد فهیمی فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3011
شماره تلفن: 64543011
آقای حمید اقتصادی

شماره داخلی: 3036
شماره تلفن: 64543036
آقای دکتر مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3010
شماره تلفن: 64543010
آقای مهندس منصور پیدایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3078
شماره تلفن: 64543078
آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس
شماره داخلی: 3054
شماره تلفن: 64543054
آقای دکتر ابوالفضل اسلامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3057
شماره تلفن: 645453057
آقای دکتر رضا مکنون
هیأت علمی
شماره داخلی: 3018
شماره تلفن: 306454
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد زمان کبیر
هیات علمی
شماره داخلی: 3032
شماره تلفن: 64543032
آقای دکتر عبدالله اردشیر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3015
شماره تلفن: 64543015
خانم مهندس حافظه شکرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3055
شماره تلفن: 64543055
آقای دکتر اردشیر دیلمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3029
شماره تلفن: 64543029
آقای دکتر علیرضا رهایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3033
شماره تلفن: 64543033
آقای دکتر ربیع منتصر کوهساری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3044
شماره تلفن: 64543044
آقای دکتر فرامرز مودی
هیأت علمی ،مدیر گروه
شماره داخلی: 3074
شماره تلفن: 64543074
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3070
شماره تلفن: 64543070
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
مدیر گروه ،هیات علمی
شماره داخلی: 3004
شماره تلفن: 64543004
آقای دکتر سیدجمشید موسوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3014
شماره تلفن: 64543014
آقای دکتر کاظم فخاریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3003
شماره تلفن: 64543003
آقای دکتر اقبال شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3065
شماره تلفن: 64543065
آقای دکتر سیدمحمدرضا علوی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3008
شماره تلفن: 64543008
آقای مهندس محمدصادق خالقی مقدم
کارشناس
شماره داخلی: 3062
شماره تلفن: 64543062
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن: 64543040
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
هیأت علمی
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز خوشنودیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3019
شماره تلفن: 64543019
آقای دکتر سعید عرفانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3086
شماره تلفن: 64543086
آقای مهندس شهرام نیکوکار
کارشناس
شماره داخلی: 3064
شماره تلفن: 64543064
آقای دکتر نعمت اله بخشی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3054,3055
شماره تلفن: 64543055,64543054
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3051
شماره تلفن: 64543051
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
سرپرست مرکز کامپیوتر
شماره داخلی: 3051
شماره تلفن: 64543051
آقای حسن بارانی زاده
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
شماره داخلی: 3083
شماره تلفن: 66962395
خانم طاهره هاشم
کارشناس
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 66400243
آقای دکتر بابک خورسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3088
شماره تلفن: 64543088
آقای دکتر مهدی بنازاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3049
شماره تلفن: 64543049
آقای دکتر حسین کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3047
شماره تلفن: 64543047
آقای دکتر پوریا حاجی کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3001
شماره تلفن: 64543001
آقای دکتر سید محمد فتاحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3022
شماره تلفن: 64543022
آقای دکتر ابوالقاسم کرامتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3007
شماره تلفن: 64543007
آقای دکتر تقی عبادی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3071
شماره تلفن: 64543071
خانم لیلی آخشیج
کارشناس
شماره داخلی: 3071
شماره تلفن: 64543071

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها