بایگانی بخش DBA

img_yw_news
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ -

DBA مالی

نوع تعداد افراد درصد تخفیف ثبت‌نام گروهی از ۵ تا ۱۰ نفر ۵ از ۱۰ تا ۲۰ نفر ۱۰ بیش از ۲۰ نفر ۱۵ دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱ ۵

img_yw_news
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ -

دوره DBA