دفاعیه پروپوزال دکتری سید دانیال میرزاده واقفی
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 54 بار
دفاعیه پروپوزال دکتری محب متقی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/29 |  دفعات مشاهده: 222 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدفاطمه رویایی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 989 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدمهرآرا دلجو
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 1154 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد منصوره کمیجانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 1206 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سودا جلیلی چوبتراش
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 1153 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سینا وزیرزاده
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 1641 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الهام حسن پور
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 1695 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سیدنیما مدنی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 1630 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نهال ناصری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 1684 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پرنیان اکابری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 1699 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه خانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 1702 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه کلهر
 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 |  دفعات مشاهده: 1662 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه مدیرخراسانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 |  دفعات مشاهده: 1722 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عبدالحسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 1861 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم مردانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/3 |  دفعات مشاهده: 2061 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اتابک جعفری
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 2300 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدمیلاد زندیه
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 2328 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سید پوریا مقدم
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 2384 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رامین بذرافشان
 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 |  دفعات مشاهده: 2639 بار
دفاع دکتری نسترن نجاری
 | تاریخ ارسال: 1401/2/5 |  دفعات مشاهده: 2868 بار
دفاع دکتری نازنین فروزش
 | تاریخ ارسال: 1401/2/5 |  دفعات مشاهده: 2922 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساناز هادی‌زاده
 | تاریخ ارسال: 1400/12/24 |  دفعات مشاهده: 3681 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار اکبری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 |  دفعات مشاهده: 3742 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رویا داودزاده سالستانی
 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 |  دفعات مشاهده: 3742 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آرین امیری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 |  دفعات مشاهده: 3900 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار اکبری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 |  دفعات مشاهده: 3897 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​​ودی برزگر نظری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 |  دفعات مشاهده: 3851 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضا نایب مراد
 | تاریخ ارسال: 1400/12/12 |  دفعات مشاهده: 9244 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی کشت پرور
 | تاریخ ارسال: 1400/12/12 |  دفعات مشاهده: 9241 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الناز جاسمی
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 9492 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ایمان نادری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 9543 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین ابوعلی
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 9456 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه امین
 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 |  دفعات مشاهده: 9681 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسین بهرامی پور
 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 |  دفعات مشاهده: 10031 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا یوسفی شیخ رباط
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 |  دفعات مشاهده: 9926 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه پرویسی
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 |  دفعات مشاهده: 9864 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الناز حاجی زاده چقوش
 | تاریخ ارسال: 1400/11/13 |  دفعات مشاهده: 10161 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدصدرا بابائی
 | تاریخ ارسال: 1400/11/4 |  دفعات مشاهده: 10429 بار
دفاع دکتری حسین گیتی نورد
 | تاریخ ارسال: 1400/11/2 |  دفعات مشاهده: 10514 بار
جلسه دفاع پروپوزال محمدحسین حقیقی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/12 |  دفعات مشاهده: 10950 بار
جلسه دفاع پروپوزال محمدرضا سینایی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/12 |  دفعات مشاهده: 11145 بار
جلسه دفاع پروپوزال پژمان شعبانی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/8 |  دفعات مشاهده: 11122 بار
دفاع دکتری فهیمه لطفیان
 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 |  دفعات مشاهده: 11511 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدفرناز خشگه باری
 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 |  دفعات مشاهده: 11589 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیرمحمد ملکی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/20 |  دفعات مشاهده: 11642 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا صمدی بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/17 |  دفعات مشاهده: 11669 بار
دفاعیه پروپوزال دکتری بهنام عزیزی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/26 |  دفعات مشاهده: 12530 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری هدی صفایی پور
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 13366 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدنگین فرجی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/20 |  دفعات مشاهده: 14121 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدگلناز دنیکو
 | تاریخ ارسال: 1400/7/19 |  دفعات مشاهده: 14150 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدفهیمه طالب لو
 | تاریخ ارسال: 1400/7/14 |  دفعات مشاهده: 14381 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد امیرفرهنگ تاجی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/14 |  دفعات مشاهده: 14386 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد امین صالح زاده جونقانی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 |  دفعات مشاهده: 14467 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدعماد قاراخانی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 |  دفعات مشاهده: 14493 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا دهقانی محمدآبادی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 |  دفعات مشاهده: 14581 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی دهقان
 | تاریخ ارسال: 1400/7/7 |  دفعات مشاهده: 14646 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه نیک پور
 | تاریخ ارسال: 1400/7/7 |  دفعات مشاهده: 14735 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری حجت رضائی صوفی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/7 |  دفعات مشاهده: 18600 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آزاده آشتی جو
 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 |  دفعات مشاهده: 14747 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی ناصری
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 |  دفعات مشاهده: 14900 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه پرویسی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 |  دفعات مشاهده: 14991 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نسترن جوانی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 |  دفعات مشاهده: 15290 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رومینا زندی نیا
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 |  دفعات مشاهده: 15339 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ملیکا خندان
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 |  دفعات مشاهده: 15444 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پویا خدائی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 |  دفعات مشاهده: 15397 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسماعیلی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/3 |  دفعات مشاهده: 15943 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری محسن دانایی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/3 |  دفعات مشاهده: 15892 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدامین دخانچی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/3 |  دفعات مشاهده: 15933 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد جلال رحمانی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/3 |  دفعات مشاهده: 15801 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری متینه زیاری
 | تاریخ ارسال: 1400/4/28 |  دفعات مشاهده: 16450 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری حسنعلی موسی زادگان
 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 |  دفعات مشاهده: 16472 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد منصور عابدی
 | تاریخ ارسال: 1400/3/29 |  دفعات مشاهده: 16729 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد احمدرضا زارعان
 | تاریخ ارسال: 1400/2/25 |  دفعات مشاهده: 16970 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین طالقانی
 | تاریخ ارسال: 1400/2/25 |  دفعات مشاهده: 16987 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدصادق ملکشاهی
 | تاریخ ارسال: 1400/2/25 |  دفعات مشاهده: 17052 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری متینه زیاری
 | تاریخ ارسال: 1400/2/11 |  دفعات مشاهده: 17124 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیرعلی سرافرازیان
 | تاریخ ارسال: 1400/2/11 |  دفعات مشاهده: 17022 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی حق بیان
 | تاریخ ارسال: 1400/2/7 |  دفعات مشاهده: 17009 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد سپیده آقایی
 | تاریخ ارسال: 1400/1/22 |  دفعات مشاهده: 17190 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد نازنین مشیری
 | تاریخ ارسال: 1400/1/22 |  دفعات مشاهده: 17091 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد پویا نوروزانی کوهستانی
 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 |  دفعات مشاهده: 17415 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد پانته آ روا
 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 |  دفعات مشاهده: 18465 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد امین رضا جعفری فرسنگی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 |  دفعات مشاهده: 18634 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد قاسم ساکتی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 |  دفعات مشاهده: 17925 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فرزانه فاروقی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 |  دفعات مشاهده: 17983 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پویا دهقان پور
 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 |  دفعات مشاهده: 18261 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم بخشنده
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 |  دفعات مشاهده: 18152 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سارا ساجدی سابق
 | تاریخ ارسال: 1399/4/7 |  دفعات مشاهده: 18139 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد احسان ظاهری
 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 |  دفعات مشاهده: 17936 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهراسادات صفاری
 | تاریخ ارسال: 1399/3/26 |  دفعات مشاهده: 18194 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پریان افروز
 | تاریخ ارسال: 1399/3/10 |  دفعات مشاهده: 17955 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری معین سماک جلالی
 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 |  دفعات مشاهده: 18512 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سارا ساجدی سابق
 | تاریخ ارسال: 1398/12/3 |  دفعات مشاهده: 18328 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سارا قربانپور
 | تاریخ ارسال: 1398/12/3 |  دفعات مشاهده: 18559 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساجد خندانی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 |  دفعات مشاهده: 18297 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضا احسان‌بخش
 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 |  دفعات مشاهده: 18108 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد بیتا قنبری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 |  دفعات مشاهده: 18225 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محیا ایمانی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 |  دفعات مشاهده: 18360 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه ظهور فاضلی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 |  دفعات مشاهده: 18319 بار