دفاعیه کارشناسی ارشد علی ولی زاده
 | تاریخ ارسال: 1401/12/23 |  دفعات مشاهده: 291 بار
دفاعیه دکتری سعید مصطفایی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/22 |  دفعات مشاهده: 487 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساغر صدیقی خویدک
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 868 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا خدابخشی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 808 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد وحید لطفی خزینه جدید
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 808 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین فاطمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 |  دفعات مشاهده: 1473 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضا فصیحی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 |  دفعات مشاهده: 1542 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی محمد ملک دار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 1976 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا محرمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 2122 بار
دفاعیه دکتری لیلا مهدوی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 2097 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مبینا رزم آرا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |  دفعات مشاهده: 2343 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم عربی مبارکه
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |  دفعات مشاهده: 2184 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین نجفی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/8 |  دفعات مشاهده: 2231 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهشید عبداللهی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/7 |  دفعات مشاهده: 2283 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نسترن پاشا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 |  دفعات مشاهده: 2500 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه سرمدی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 |  دفعات مشاهده: 2469 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا قاسمیان مبارکه
 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 |  دفعات مشاهده: 2431 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار همتی
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 |  دفعات مشاهده: 2568 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم رضاخانلو
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 |  دفعات مشاهده: 2606 بار
جلسه دفاع دکتری محسن صادقی دستکی
 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 |  دفعات مشاهده: 2770 بار
جلسه دفاع دکتری سجاد سلطان
 | تاریخ ارسال: 1401/11/3 |  دفعات مشاهده: 3106 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد صادق ختایی
 | تاریخ ارسال: 1401/10/17 |  دفعات مشاهده: 3581 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آنیتا موسوی
 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 |  دفعات مشاهده: 3804 بار
دفاعیه دکتری زهرا ساقیان
 | تاریخ ارسال: 1401/10/3 |  دفعات مشاهده: 3825 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا نعمتی
 | تاریخ ارسال: 1401/9/29 |  دفعات مشاهده: 3916 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حانیه دشتی
 | تاریخ ارسال: 1401/9/21 |  دفعات مشاهده: 4158 بار
جلسه دفاع دکتری امیر ابراهیمی زاده
 | تاریخ ارسال: 1401/7/26 |  دفعات مشاهده: 5428 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا فراهانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 |  دفعات مشاهده: 5384 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد کوثر عبداللهی اوانکی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 |  دفعات مشاهده: 5403 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد علی هاشمی باغی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/20 |  دفعات مشاهده: 5518 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد زهرا زائری‌ امیرانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 |  دفعات مشاهده: 5461 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد حمیدرضا صدیقی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 |  دفعات مشاهده: 5411 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد سید عمادالدین موسوی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 |  دفعات مشاهده: 5373 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد حسین نجفی آتانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/9 |  دفعات مشاهده: 5354 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد ثمین رفان
 | تاریخ ارسال: 1401/7/9 |  دفعات مشاهده: 5364 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد مجید حسینی صباغ
 | تاریخ ارسال: 1401/7/16 |  دفعات مشاهده: 5413 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد امیرحسین راقمی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/9 |  دفعات مشاهده: 5625 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد الناز جاسمی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/9 |  دفعات مشاهده: 5613 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد فائزه اسلامی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/2 |  دفعات مشاهده: 5751 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد هدی انصاری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/27 |  دفعات مشاهده: 5913 بار
جلسه دفاع دکتری سیده الهه عباسی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/27 |  دفعات مشاهده: 5898 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی نوری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/16 |  دفعات مشاهده: 6356 بار
دفاع دکتری حسن مهتری طاهری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/15 |  دفعات مشاهده: 6398 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حمید رضا مقدم
 | تاریخ ارسال: 1401/6/13 |  دفعات مشاهده: 6427 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نیما نوفرستی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/13 |  دفعات مشاهده: 6434 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سمانه مقصودی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/12 |  دفعات مشاهده: 6470 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مونا فروغی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/8 |  دفعات مشاهده: 6687 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی اسماعیلیان
 | تاریخ ارسال: 1401/6/8 |  دفعات مشاهده: 6569 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدجواد بهبودی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/5 |  دفعات مشاهده: 6597 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد احمد اردمه
 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 |  دفعات مشاهده: 6696 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی شیرانی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/22 |  دفعات مشاهده: 6881 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سروش صادقی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/8 |  دفعات مشاهده: 18165 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی فقیهی رضائی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/2 |  دفعات مشاهده: 28218 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ملینا صفری نسب
 | تاریخ ارسال: 1401/4/28 |  دفعات مشاهده: 45809 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدعلی ملک پور
 | تاریخ ارسال: 1401/4/18 |  دفعات مشاهده: 61782 بار
دفاعیه پروپوزال دکتری سید دانیال میرزاده واقفی
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 69601 بار
دفاعیه پروپوزال دکتری محب متقی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/29 |  دفعات مشاهده: 69676 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدفاطمه رویایی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 70389 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشدمهرآرا دلجو
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 70557 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد منصوره کمیجانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 70654 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سودا جلیلی چوبتراش
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |  دفعات مشاهده: 70539 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سینا وزیرزاده
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 71009 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الهام حسن پور
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 71072 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سیدنیما مدنی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 70969 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نهال ناصری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 71116 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پرنیان اکابری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 71090 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه خانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 71152 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه کلهر
 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 |  دفعات مشاهده: 71090 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه مدیرخراسانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 |  دفعات مشاهده: 71125 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عبدالحسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 71351 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم مردانی
 | تاریخ ارسال: 1401/3/3 |  دفعات مشاهده: 71471 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اتابک جعفری
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 71704 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدمیلاد زندیه
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 71730 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سید پوریا مقدم
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 71822 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رامین بذرافشان
 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 |  دفعات مشاهده: 72170 بار
دفاع دکتری نسترن نجاری
 | تاریخ ارسال: 1401/2/5 |  دفعات مشاهده: 72410 بار
دفاع دکتری نازنین فروزش
 | تاریخ ارسال: 1401/2/5 |  دفعات مشاهده: 72524 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساناز هادی‌زاده
 | تاریخ ارسال: 1400/12/24 |  دفعات مشاهده: 73070 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  نگار اکبری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 |  دفعات مشاهده: 73283 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رویا داودزاده سالستانی
 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 |  دفعات مشاهده: 73205 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آرین امیری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 |  دفعات مشاهده: 73291 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار اکبری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 |  دفعات مشاهده: 73404 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​​ودی برزگر نظری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/18 |  دفعات مشاهده: 73226 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضا نایب مراد
 | تاریخ ارسال: 1400/12/12 |  دفعات مشاهده: 78609 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی کشت پرور
 | تاریخ ارسال: 1400/12/12 |  دفعات مشاهده: 78580 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الناز جاسمی
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 78860 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ایمان نادری
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 78907 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین ابوعلی
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 78854 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه امین
 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 |  دفعات مشاهده: 79039 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسین بهرامی پور
 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 |  دفعات مشاهده: 79504 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا یوسفی شیخ رباط
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 |  دفعات مشاهده: 79300 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه پرویسی
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 |  دفعات مشاهده: 79293 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الناز حاجی زاده چقوش
 | تاریخ ارسال: 1400/11/13 |  دفعات مشاهده: 79512 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدصدرا بابائی
 | تاریخ ارسال: 1400/11/4 |  دفعات مشاهده: 79780 بار
دفاع دکتری حسین گیتی نورد
 | تاریخ ارسال: 1400/11/2 |  دفعات مشاهده: 79956 بار
جلسه دفاع پروپوزال محمدحسین حقیقی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/12 |  دفعات مشاهده: 80314 بار
جلسه دفاع پروپوزال محمدرضا سینایی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/12 |  دفعات مشاهده: 80549 بار
جلسه دفاع پروپوزال پژمان شعبانی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/8 |  دفعات مشاهده: 80505 بار
دفاع دکتری فهیمه لطفیان
 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 |  دفعات مشاهده: 80905 بار